Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวศิริพร นทีตานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ส่วนการคลัง
สำนักบริหารงานกลาง

158
2
นายปริญญา ภูศักดิ์สาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1058
3
นายพรหมวรงค์ เขื่อนวัง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
4360
4
นางสาวกุลรัศมิ์ วิสูตรธนาวิทย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4414

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900