Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางฟาริดา โสภาชาติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
4669
2
นางกิตติมา ด้วงแค นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
729
3
นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
952
4
นายกลิ่นศักดิ์ ปิติวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
973
5
นายกฤษณ์ จันทชุม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
964
6
ว่าที่ ร.ต.ไชยพร ชารีแสน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
969

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900