Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

--------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900