Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

------------------------------------------------------------------------------

 

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวจิราภรณ์ วรรธนบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
470
2
นางสมหญิง ดวงสถาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ส่วนติดตามประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
456
3
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
311
4
นายสุกฤดิ กระต่ายจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนภูมิสารสนเทศ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
665
5
นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนภูมิสารสนเทศ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
691
6
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
666
7
นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
667
8
นายจารุชาติ ปราชญ์นคร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
670
9
นายสุรเดช มณีพราย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพันธุกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
773
10
นายรณสิทธิ์ มณีไสย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
788
11
นายนาวี ช้างภิรมย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
944
12
นายวิเชียร พิพัฒน์มงคลสิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
1018
13
นายคมกริช เศรษบุบผา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
1019
14
นายสมพล ศิลปธีรธร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1121
15
นายปรีชา มณีรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
2713
16
นายนพวงค์ พฤกษชาติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
2752
17
นายสานิตย์ กิตติสัทโธ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
2786
18
นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
3551
19
นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
3332
20
นายพรชัย ศรีศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3414
21
นายสาธิต ปิ่นกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3449
22
นางลักษวรรณ พวงไม้มิ่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
4186
23
นายอภิศักดิ์ ชาวชน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4917

 

 

 

 
 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900