Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวปัตยา พันธวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
967
2
นางอัจฉรา ซิ้มเจริญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
971
3
นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
950
4
นายบารมี สกลรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
715

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900