Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นายสธน คงเงิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
282
2
นายทศพร ลาภกำเนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส่วนติดตามประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
457
3
นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
794
4
นายอรรณพ บัวนวล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1050
5
นางอมรรัตน์ ศิริมากร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
3855
6
นายศุภณัฐ สนิทวาจา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
3624
7
นายวราฤทธิ์ ไชยสาร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
4635

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900