Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาววาณิชยา นิลวิเชียร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
กลุ่มงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
270
2
นางสาวชัชชญา บัวเนียม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการไฟป่า
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
417
3
นางสุดารัตน์ อามระดิษฐ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
638
4
นางสาวอัจฉรี วงศ์พรหม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1127
5
นายคุณากร บุญเกื้อสง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1736
6
นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
3066

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900