Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

------------------------------------------------------------------------------

 

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางณิชมน เมืองใหม่ นิติกรชำนาญการพิเศษ
ส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารงานกลาง
97
2
นายจีระวัฒน์ ใจศีลธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
24
3
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กกลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
307
4
นายอิทธิพล ไทยกมล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
719
5
นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
720
6
นายพยัคฆ์ มณีอเนกคุณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
760
7
นายวิฑูรย์ สุทธาชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
821
8
นางสาวสุภาวรรณ มหาคีตะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
866
9
นายเสน่ห์ ศรีจันทร์ดร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
990
10
นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
1263
11
นายอโนทัย เพียรคงชล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1522
12
นายกุศล สุวรรณาภรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
1411
13
นายกฤษฎา เล็กมณี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1578
14
นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1810
15
นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1815
16
นายชาย สุวรรณชาติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
2090
17
นายสุนทร โต๊ะคำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
1950
18
นายพิเชษฐ์ สุขสบาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
2639
19
นายธีรพล ปัทมนิรันดร์กุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
3458
20
นางเครือวัลย์ พิพัฒน์สวัสดิกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
5046

 

 

 

 
 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900