Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวรัชนู ลิ้มศิริวัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

13
2
นางสาวลักขณา แสงอุไรเพ็ญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
279
3
นางสาวอัจฉรา จันทาโฮง นิติกรชำนาญการ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3482
4
นางสาวสมใจ กินไธสง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3562
5
นางกาญจนา ระวิวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4981

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900