Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นายสุขเกชา พูลผล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
634
2
นางสาวกนกวรรณ แก้วปกาศิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1105
3
นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1698
4
นางสาวพุทธพร แสงคำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1711
5
นายศุภณัฐ สนิทวาจา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
3624

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900