Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (โอน) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางอรุณี เอื้อภวิช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
820
2
นางนิรชา สวยสด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
3901

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900