Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวหทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1306
2
นายเด่น รัตนชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2884
3
นายชาติบัญชา เพชรสุก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2933
4
นางสาวชัญญาภัค ธนชาตอัครกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3523
5
นางสาวคนึงนิจ ฟองสา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4927

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900