Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

------------------------------------------------------------------------------

 

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางปณิดา พัฒนพงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานกฎหมาย
กองนิติการ
748
2
นายณัฐพงศ์ แก้วเขื่อนขันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน
กองนิติการ
339
3
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานคดี
กองนิติการ
913
4
นางปราณี คงพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ส่วนการคลัง
สำนักบริหารงานกลาง
122
5
นางอัจฉรา หลิมวานิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารงานกลาง
87
6
นางสาวพชรวรรณ ธัญญาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
462
7
นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชป่า
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
265
8
นางสาวหทัยรัตน์ นุกูล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
311
9
นายสดุดี พันธุ์ภักดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
312
10
นางอภินันท์ ขอพร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนภูมิสารสนเทศ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
696
11
นายสว่าง สีตะวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
721
12
นายสมชัย ประเสริฐไทยเจริญ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
730
13
นางสาวปราณี ลีละวัฒนากูล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
803
14
นายสมศักดิ์ มั่งมี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
813
15
นางอรพิณ ตั้งเสริมวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
814
16
นายอำนาจ สนใจ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
943
17
นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
1012
18
นายวสันต์ กล่อมจินดา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
1378
19
นายนุวรรต ลีลาพตะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
1480
20
นายสมชาย รุ่งโรจน์ตระกูล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
1517
21
นายกรรณเกษม มีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1853
22
นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1857
23
นายกิตติ ฉายากุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิชาการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
1861
24
นายล้วน ทัศนโกวิท นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
1950
25
นายวิทูร เดชประมวลพล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
2536
26
นายอุเซ็ง มะสะนิง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
2405
27
นายถิรเดช ปาละสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
2724
28

นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
2774
29
นายวัฒน์ธนัช วัฒน์วรกาญจน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2807
30
นายธนา พลอินทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
3107
31
นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
2465
32
นายเชิดวุฒิ พนมชัยสว่าง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
3332
33
นายอภันตรี เชื้อชม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
3371
34
นายอนุชา หาญโสดา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
3391
35
นายจรัญ ขุนณรงค์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
3236
36
นายสุนทร เพชร์ล้อมทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3414
37
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
3732
38
นายจรัล สิทธิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
4186
39
นายฉัตรชัย โยธาวุธ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
4151
40
นายสมชาย ภิญโญชูโต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
3922
41
นายสามารถ มุนินทร์นพมาศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
4249
42
นายเลิศ เอื้อทวีพล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
4392
43
นายณรงค์ คงเอียด นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
4240
44
นายปัญญา ถนอมทรัพย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
4923
45
นางรุ่งอรุณ ปานมงคล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4869
46
นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
5042
47
นางสาวจันทนาภรณ์ อำพลจันทน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
4917
48
นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ส่วนจัดการต้นน้ำ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
5011

 

 

 

 
 

 

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900