Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาววราภรณ์ อิเพ็ชร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส่วนอำนวยการ
สำนักบริหารงานกลาง
36
2
นางสาวนวลมณี แซ่เจียม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
846
3
นายนิรวัฒน์ วินากร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
2941
4
นางสาวณปภัช สุขประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
4289

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900