Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(คลิกที่รายชื่อเพื่อดูชื่อผลงานและเค้าโครงเรื่อง)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอประเมิน

ตำแหน่งเลขที่
1
นางสาวปิยะวรรณ พานทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ส่วนอำนวยการ
สำนักบริหารงานกลาง
43
2
นางสาวสุนันทา ศุภกรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารงานกลาง
111
3
นายพรพจน์ อ่อนคง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ
1085

 

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900