Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

1. การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ มี 3 กรณี

1.1 กรณีบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การบรรจุผู้ที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ

1.2 กรณีบรรจุผู้ที่ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การบรรจุผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้ไปปฏิบัติงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ เมื่อพ้นจากการไปปฏิบัติงานดังกล่าว

1.3 กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การรับบุคคลผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจาก ราชการในระหว่างทดลองกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

2. การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ผู้ต้องการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ มาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1.1 แบบขอกลับเข้ารับราชการ

1.2 สำเนาคำสั่งการออกจากราชการ

1.3 หนังสือรับรองความประพฤติ

1.4 ประวัติการทำงานจากที่ทำงานที่เคยทำงานอยู่ทุกแห่ง

1.5 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ออกหนังสือรับรองในข้อ 1.3 และ 1.4

1.6 สำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ. 7

1.7 สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

1.9 ใบรับรองแพทย์

1.10 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น

1.11 รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

โดยให้ส่งเอกสาร ที่ 1.1 – 1.10 จำนวนทั้งสิ้น 9 ชุด โดยเป็นต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และถ่ายสำเนาเอกสารอีก จำนวน 8 ชุด

2. สำนักบริหารงานกลางดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร เมื่อครบถ้วนแล้วนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการโอน ข้าราชการและการบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนออธิบดี พิจารณาต่อไป

| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900
--- You are visitor No. <% Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"&_ " Persist Security Info=False;"&_ " DATA SOURCE=" & Server.MapPath("counter/counterdb.mdb") sql = "Select cnt+1 as cnt From [Counter]" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open sql, con, 1, 3 if RS.recordcount <> 0 Then ' response.write rs("cnt") total = RS("cnt") end if RS.close sql = "update [Counter] set cnt = " & total con.execute (sql) con.close Set con = nothing change=cstr(total) ccc=len(change) change=len(change) '??????? ?????? change ????????????????? if change < 10 then '??????????? 7 ??????????????????????? dummy=10-change for i=1 to dummy ' ??????????? ????? ?????? 7 ???? response.write("") ' response.write("0") next change=cstr(total) '????????????????????????????????????????? mid end if '????????????????????????????? for i=1 to ccc longlet=mid(change,i,1) select case longlet case 0 image="counter/0.gif" case 1 image="counter/1.gif" case 2 image="counter/2.gif" case 3 image="counter/3.gif" case 4 image="counter/4.gif" case 5 image="counter/5.gif" case 6 image="counter/6.gif" case 7 image="counter/7.gif" case 8 image="counter/8.gif" case 9 image="counter/9.gif" end select response.write("") next %> Since Dec 21. 2006