หน้าแรก สาระน่ารู้ในการบริหารงานบุคคล

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ


ประกาศ

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/7343 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียกผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 ลำดับที่ 107 - 156 และสำรองลำดับที่ 157 - 159 ให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอช เอ สเลด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิที่บรรจุ และวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่าน ภาค ก . จำนวน 1 ฉบับ

อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ เข้ารับราชการ


คุณวุฒิปริญญาตรีทางวนศาสตร์

ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
1. วนศาสตรบัณฑิต
-
 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)

- การจัดการทรัพยากรป่าไม้

  - วนศาสตร์ชุมชน
- วิทยาศาสตร์และชีวภาพป่าไม้
- วิศวกรรมป่าไม้
 
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต - เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
 
4. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
ส่งเสริมการป่าไม้
(ต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรป่าไม้ 2 ปี)

  • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://job.dnp.go.th และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น
  • นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ( ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท)
  • ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัคร เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครจากเ้ว็บไซต์ http://job.dnp.go.th

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

----------------------------------

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

- ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

2. จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 5 ตำแหน่ง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใด สาขาหนึ่งทางวนศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

5. การรับสมัครสอบ

5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม
2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

(1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://www.dnp.go.th หรือ http://job.dnp.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ"

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะ
กำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

5.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยผู้สมัคร
สอบสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่
เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ใบสมัคร” เมื่อได้รับเลข
ประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐาน
การชำระเงิน ติดต่อฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารเอช เอ สเลด (H. A. Slade) ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 8 เมษายน 2553 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน
ศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้นหากผู้สมัคร
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137

6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ทางเว็บไซต์ http://job.dnp.go.th
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ

8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

(1) วิชาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

(2) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งในด้านการจัดการป่าไม้ การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ จัดการป่าสงวนแห่งชาติ จัดการ
ที่ดินป่าไม้ การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ การเศรษฐกิจป่าไม้ งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ การปรับปรุงบำรุง
พันธุ์ไม้ งานวิจัยวนวัฒนวิทยา งานบำรุงและปลูกสร้างสวนป่า ปรับปรุงต้นน้ำลำธาร ดำเนินงานเกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติและนันทนาการ งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ป่าไม้และของป่า การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านป่าไม้ และงานวิชาการด้านป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทย
และที่เป็นปัญหาด้านสังคมในขณะนี้ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

8.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

9. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและ
ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

9.2 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 8 เมษายน 2553 ในกรณีที่ไม่สามารถ
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิด
รับสมัคร มายื่นแทน

9.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

9.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
ในกรณีที่หลักฐานข้อ 9.1 - 9.3 ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

9.5 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

10. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมภาคความรู้ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สูงสุดลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

12. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน

13. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น

กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันหรือขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถ นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำ-รายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กลับหน้าแรก