Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------------------------

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียด ข้อ 3 ในประกาศกรมฯ)
ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ. http://hipps.ocsc.go.th/member
แบบฟอร์มเอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครรายบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบสำรวจข้อมูลความต้องการข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900