Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 1 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
จำนวน 476 ราย
จำนวน 78 ราย
จำนวน 214 ราย
จำนวน 21 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 17 ราย
ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 33 ราย
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย
   
ตำแหน่งประเภททั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 132 ราย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 36 ราย
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย
จำนวน 2 ราย
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย
จำนวน 4 ราย

เอกสารหมายเลข 2 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 3 : แบบใบแจ้งที่อยู่สำหรับการเรียกรายงานตัว

การขอข้อมูลผลการสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

 


 

(โปรดอ่านโดยละเอียด) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900