Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 1)

ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 198 ราย
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 ราย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 33 ราย
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (เอกสารหมายเลข 2)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 1)

ตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 465 ราย
นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 73 ราย
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 19 ราย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 126 ราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 34 ราย
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 1 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
จำนวน 476 ราย
จำนวน 78 ราย
จำนวน 214 ราย
จำนวน 21 ราย
จำนวน 1 ราย
จำนวน 17 ราย
ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 33 ราย
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย
   
ตำแหน่งประเภททั่วไป  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 132 ราย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 36 ราย
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย
จำนวน 2 ราย
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย
จำนวน 4 ราย

เอกสารหมายเลข 2 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 3 : แบบใบแจ้งที่อยู่สำหรับการเรียกรายงานตัว

การขอข้อมูลผลการสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(โปรดอ่านโดยละเอียด) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900