Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 1 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ

เอกสารหมายเลข 2 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

เอกสารหมายเลข 3 : แบบใบแจ้งที่อยู่สำหรับเรียกรายงานตัว

การขอข้อมูลผลการสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

(โปรดอ่านโดยละเอียด) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900