Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation


การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

หนังสือ ที่ ทส 0901.304/ว29199 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ

สำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

เอกสารแนบ 1
รายชื่อข้าราชการสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
รายชื่อข้าราชการสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

เอกสารแนบ 2
แบบการขอรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง)


ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900