Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

ภารกิจ

1. วิเคราะห์และจัดโครงสร้างส่วนราชการ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การวางแผนกำลังคนและพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลของกรม

2. ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา การธำรงรักษาบุคลากร และการประเมินผลงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรม

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากร การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการพิจารณาบำเหน็จบำนาญความชอบ

4. ดำเนินการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรม

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม

 

โครงสร้างการบริหารงาน


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของส่วน
2. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะของส่วน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มระบบงานและอัตรากำลัง

รับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และระบบการบริหาร และการบริหารงานบุคคลของกรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของกรม
3. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบงาน ของส่วนราชการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาหน่วยงานของกรม
4. วางแผนกรอบอัตรากำลังของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม
5. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
6. ดำเนินการประเมินตำแหน่งและประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มเสริมสร้า้งวินัย

รับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม
2. ดำเนินการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม
3. ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม
4. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามที่หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการและรายงานให้กรมพิจารณา
5. ดำเนินการรายงานผลการสอบสวนทางวินัยให้ อ.ก.พ.กระทรวงฯ พิจารณาตามระเบียบและกฎหมาย
6. ดำเนินการรายงานเพื่อให้สำนักงานก.พ. พิจารณาเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์
7. ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. ระดับกรม
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รับผิดชอบ
1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
2. ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของข้าราชการ
3. ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
4. การประเมินบุคคลและผลงานข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ว 34/2547)
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ

รับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดทำ รักษาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท ยกเว้นลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
3. ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ และบำเหน็จบำนาญ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และขอพระราชทานเพลิงศพ
6. ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

รับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ ก.พ.
2. เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ
3. ศึกษาเสนอรูปแบบหรือแนวทางสวัสดิการภายในต่อคณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบ กฎหมาย
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานในการจัดสวัสดิการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5. ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และรายงานต่อคณะกรรมการสวัสดิการกรมุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900