Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/ย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900