กลับหน้าแรก

หนังสือเวียนภายใน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2557

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 (3 ราย)

พ.ศ. 2556


พ.ศ. 2555

  • ด่วนที่สุด หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.3/14860 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 191,195-196,203-205,209 และสำรอง ลำดับที่ 213,216-217,223,225,230,237,239-240)

พ.ศ. 2554


หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2553


หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2552


หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2551


หนังสือเวียนภายใน ปี พ.ศ. 2550

ชมรมผู้สูงอายุ จัดทัศนศึกษาลอยกระทง พร้อมชมเมืองมรดกโลก กรุงเทพฯ - อุทัยธานี - กำแพงเพชร - ตาก - ฝาง วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2550

กลับหน้าแรก