หน้าแรก

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภทอำนวยการระดับต้น
ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ข้างต้น จำนวนตำแหน่งละ 1 รายชื่อ
โดยให้เสนอรายชื่อข้าราชการทั้ง 6 ตำแหน่งในหนังสือฉบับเดียวกัน พร้อมข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ดังนี้

1. ประวัติข้าราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 13 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 12 ชุด)

2. สำเนา ก.พ. 7 จำนวน 1 ชุด

มาให้สำนักบริหารงานกลาง ภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00 น. หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2579 1187 โดยหนังสือฉบับจริงจะต้องลงรับที่สำนักบริหารงานกลางภายในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00 น.
เพื่อสำนักบริหารงานกลางจะได้ดำเนินการเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าง รวม 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรม ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 5
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 23 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุืพืช

3. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 28 สำนักบริหารงานกลาง

4. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 742 สำนักแผนงานและสารสนเทศ

5. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 3033 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8

6. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้) ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 5083
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16

กลับหน้าแรก