หน้าแรก

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้สำนัก/กอง ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภทอำนวยการระดับต้น ในสังกัด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ข้างต้น จำนวนตำแหน่งละ 1 รายชื่อ พร้อมข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ดังนี้

1. ประวัติข้าราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 1 ชุด

2. สำเนา ก.พ. 7 จำนวน 13 ชุด

มาให้สำนักบริหารงานกลาง ภายในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2579 1187 โดยหนังสือฉบับจริงจะต้องลงรับที่สำนักบริหารงานกลางภายในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 16.30 น. เพื่อสำนักบริหารงานกลางจะได้ดำเนินการเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ว่าง รวม 9 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 471 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 537 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

3. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 555 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

4. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 609 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

5. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 669 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

6. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 711 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 777 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

8. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 843 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

9. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 885 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

กลับหน้าแรก