Personnel Division -- Central Administration Office -- Department of National Park Wildlife and Plant Conservation

 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.305/ว 18127 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบท้าย

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.3/ว 4635 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่องการกำหนดจำนวนวันมาทำงานสาย


กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556


หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ฐานในการคำนวณ)


สรุปหลักเกณฑ์ หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559


กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2552


สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน (แบบฟอร์มบันทึกคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง)


ตัวชี้วัดบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
| ©2009 Personnel Division, Central Administration Office, Department of National Park Wildlife and Plant Conservation. 61 Paholyothin Rd. Lard Yao, Chatuchak. Bangkok 10900