มะพลับพรุ

Diospyros    siamang  Bakh.

        ไม้ต้น  สูง  30-40  เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงแตกกิ่งชั้นเดียว  โคนต้นมีพูพอนสูงถึง  1  เมตร  เปลือกสีดำเรียบ  หรือแตกตื้น เปลือกชั้นในสีน้ำตาลแกมเหลือง  ถึงสีน้ำตาลแดง  แผ่นใบ  หนา  คล้ายแผ่นหนัง  รูปรีถึงรูปไข่  กว้าง  4-9  เซนติเมตร  ยาว  8-20 เซนติเมตร  ผิวใบเกลี้ยง  ปลายใบมนถึงเป็นติ่งแหลม  โคนใบสอบถึงมนกลม  เส้นแขนงใบบาง  8-12  คู่  ก้านใบยาว  0.5-1 เซนติเมตร  ดอกเพศผู้  สีเขียวอ่อนถึงเหลืองนวล  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  2  เซนติเมตร  เกิดบนช่อสั้น ตามง่ามใบ  กลีบรองดอก  4-5  กลีบ  โคนกลีบเชื่อมติดกัน  ปลายกลีบหยักเว้าเล็กน้อย  เกสรเพศผู้  12-15  อัน  ดอกเพศเมีย  เกิดบนช่อสั้น ตามปลายกิ่ง  ผล  รูปโคมไฟปลายตัด  กว้างประมาณ  2.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  3.5  เซนติเมตร  มีขนคลุมหนาแน่นมี  8  เมล็ด

ระยะเวลาการเป็นดอก-ผล  ออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  ผลแก่ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม

ลักษณะทางนิเวศและการกระจายพันธุ์  พบขึ้นเฉพาะในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย  ในต่างประเทศพบที่สิงคโปร์  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย

ประโยชน์   เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างได้ดี