ยินดีต้อนรับสู่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)


<
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Free Hit Counter


นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวการดำเนินการตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 .........ภาพ

   
นายอยู่ เสนาธรรม ผอ.สบอ.2 นายเสริมพันธ์ สาริมาน หน.เขตฯเขาอ่างฤาไน
นายสัมพันธ์ ผลโพธิ์ หน.อช.เขาชะเมาฯ
และ นายพิทักษ์ ยิ่งยง หน.ศูนย์ฯ 4 เขตฯเขาอ่างฤาไนประชุมแก้ไขปัญหาช้างป่า.........ภาพ
   
นายอยู่ เสนาธรรมผอ.สบอ.2 เข้าร่วมสัมมนาฯ
เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสู่ AEC ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา .........ภาพ
   

เข้าสู่ระบบ
USER:  
PASS:  

ประชุมคณะกรรมการอานวยการ และคณะทางานกากับดูแลตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฎิบัติราชการของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 (ศรีราชา)
ที่ 162/2557 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 .........ภาพ
   
นายอยู่ เสนาธรรม ผอ.สบอ.2 พร้อมด้วย นายอนุชา กระจายศรี
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
รับมอบถังน้ำสะอาด InnoPlus จากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด .........ภาพ
   

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช., พล.ร.11, กองร้อย ทพ.1306, เจ้าหน้าทีตำรวจ กก.2 บก.ปทส.,
ขยายผลจากการจับกุมการลักลอบตัดไม พร้อมของกลางยาบ้า 23 เม็ด .........ภาพ

   

นายอยู่ เสนาธรรม ผอ.สบอ.2 พร้อมด้วยข้าราชการ สบอ.2
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานฯ
และ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ .........ภาพ

   
นายอยู่ เสนาธรรม ผอ.สบอ.2 และ นายอนุชา กระจายศรี
ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมในพิธีรับมอบถังบรรจุน้ำพลาสติก
และถุงเพาะชำกล้าไม้ที่ย่อยสลายได้จาก บมจ.ปตท. .........ภาพ
   
นายวิโรจน์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
เป็นผู้แทน ผอ.สบอ.2 ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการระดับชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหา การค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย .........ภาพ


$ ข้อบังคับการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้พิทักษ์ป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) $

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)***-
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


-สวนรุกขชาติ หนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรี จัดทำฐาน ฯ สะพานเชือก

-พบช้างป่าถูกรถเฉี่ยวล้ม บริเวณถนนสายวังน้ำเย็น-หนองคอก จังหวัดสระแก้ว

-ประชุมหาแนวทางบูรณาการในการป้องกัน ฯ พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ณ เขตรักษา ฯ เขาอ่างฤาไน

-พิธีเปิด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ จังหวัดชลบุรี

- ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนฯ 3 ต.ค.55         
 
- คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
-
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- หลักการเขียนหนังสือราชการ

-
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าฯ

- บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน
- ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร

- สารานุกรมสัตว์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย (Thai  Biodiversity)
- คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่า "การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า"

- ประวัติการก่อตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ข้อมูลสถิติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
- ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
- หนังสือเวียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานด้านอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานด้านพันธุ์พืชของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ โดย สำนักงาน ก.พ.
- เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ
- ยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ
© สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ©
เลขที่ 16  ถนนสุขุมวิท  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  2 0 1 1 0
โทรศัพท์  0-3831-1234 ; 0-3832-2481 ; 0-3832-5727   โทรสาร  0-3877-0116   E-mail Address:  sriracha.paro2@hotmail.com