เมนูหลัก จองบ้านพัก
ออนไลน์
จองเต็นท์
ออนไลน์
ปฏิทิน
การจองบ้านพัก
ปฏิทิน
การจองเต็นท์
กำหนดปิด
การท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการ
เข้าอุทยานแห่งชาติ
แผนที่
อุทยานแห่งชาติ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบจองเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์ออนไลน์
โปรดอ่านคำแนะนำและเงื่อนไขการใช้บริการ....อยู่ด้านล่าง  
    เลือกอุทยานแห่งชาติ  :  *
    เลือกวันเข้าพัก  :   /   /    เริ่มจองได้ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2559
    จำนวนวันเข้าพัก  :    คืน   จองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน
ตารางส่วนนี้สำหรับแสดงผลว่า มีที่พักว่างหรือไม่ ภายหลังจากที่ท่านกดปุ่มค้นหา
โซน บริเวณที่กางเต็นท์ ที่พักและบริการ คน/หลัง ราคา/คืน สิ่งอำนวยความสะดวก จอง

 กรุณาเลือกอุทยานแห่งชาติ วันที่เข้าพัก จำนวนวันที่พัก และกดปุ่มค้นหาทุกครั้งที่จะทำการจอง 

รวมเป็น (ทุกโซน) 0  


ตารางส่วนนี้สำหรับแสดงผลโซนที่พัก  ก่อนทำการจอง  (หากจองคนละโซน ที่พักจะอยู่ไกลกัน)
โซน กลุ่มที่พัก คำอธิบายเพิ่มเติ่ม


ตารางส่วนนี้สำหรับกรอกข้อมูลของท่าน
การกรอกข้อมูลต้องบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะเกี่ยวข้องกับการออกหลักฐานรับชำระเงิน และใช้อ้างอิงในวันที่เข้าใช้บริการ
คำนำหน้าชื่อ : นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ* :
นามสกุล* :
ชื่อองค์กร/จองให้กับคณะ :
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม : ชื่อของผู้จอง
    ชื่อองค์กร/คณะที่จองให้
ที่อยู่* :
เขต/อำเภอ* :
จังหวัด* :
รหัสไปรษณีย์* :
ประเทศ :
โทรศัพท์* :
โทรสาร :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
โปรดเลือกสถานที่ชำระเงิน : บมจ.ธนาคารกรุงไทย (สามารถชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สำนักอุทยานแห่งชาติ หรือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์)
    อุทยานแห่งชาติ (เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินโดยวิธีอื่นได้ทันเท่านั้น)
คำร้องอื่นๆ (ถ้ามี) :
   
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

คำแนะนำประกอบการจอง
1. เลือกอุทยานแห่งชาติ เลือกวันเข้าพัก เลือกจำนวนวันเข้าพัก จากนั้นกดปุ่มค้นหา
2. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม ที่อยู่ด้านหลังรายการที่พักที่ต้องการ จากนั้นกรอกข้อมูลของผู้จองให้ครบถ้วน พิมพ์ค่าตัวอักษรที่เห็น เสร็จแล้วกดปุ่มตกลง
3. ช่องใดมีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
4. หากการจองของท่านสมบูรณ์ ระบบจะแสดงผลใบแจ้งการชำระเงินค่าบ้านพัก/ค่ายพัก/ห้องประชุม
5. โปรดพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าบ้านพัก/ค่ายพัก/ห้องประชุม เพื่อไปยื่นแสดง ณ สถานที่ที่ท่านเลือกชำระเงิน และไปยื่นแสดงในวันเข้าพัก
คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสเต็นท์และพื้นที่กางเต็นท์
1. รหัส A, B, C, D, ..... , V = โซนลานกางเต็นท์ เช่น จองโซน A เมื่อจองแล้ว ให้กางเต็นท์บริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ในโซน A
    ควรดูผังบริเวณโซนกางเต็นท์ ก่อนทำการจอง ... คลิกที่นี่
2. รหัส A2, A3 = จองพื้นที่กางเต็นท์ คือ A2 = พื้นที่ 2 คน และ A3 = พื้นที่ 3 คน ถ้าต้องการจองมากกว่า 2 คน หรือ 3 คน
    เช่น ต้องการจอง 5 คน ให้จองรายการ A2 และ A3 รวมกัน เป็นต้น
3. รหัส T2, T3, T4, T5, T6, T8 = จองเต็นท์ คือ T2 = เต็นท์ขนาด 2 คน, T3 = เต็นท์ขนาด 3 คน, T6 = เต็นท์ขนาด 6 คน เป็นต้น
4. รหัส 01, 02, 03, .... เป็นตัวเลขบอกจำนวน และบอกผู้จองได้ว่าจองรหัสอะไรไว้
เงื่อนไขการใช้บริการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
การจองที่พักและบริการ
1. สามารถจองด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรม www.dnp.go.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ทำการจองให้ทางโทรศัพท์ หรือเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ทำารจองก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการจองโดยเจ้าหน้าที่ หรือจองด้วยตนเอง เพราะเป็นฐานข้อมูลการจองเดียวกัน
3. สามารถจองล่วงหน้าได้ 60 วัน และจองต่อเนื่องได้ครั้งละ 3 วัน
4. ในกรณีที่ผู้จองทำการจองด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของกรม โดยไม่กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อได้ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการจริง กรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนั้นๆ ทันทีที่ตรวจพบ
การชำระเงินค่าที่พักและบริการ
1. เมื่อจองที่พักและบริการแล้ว ต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ทำการจองไว้ ภายใน 2 วันทำการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ระบบจะตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติ
2. สถานที่รับชำระเงินสามารถชำระเงิน
    2.1 ชำระเงินกับหน่วยงานในสังกัดกรม เช่น สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของกรมจะยืนยันการจองของท่านกับระบบจองที่พัก เพื่อมิให้ระบบตัดสิทธิ์การจอง และออกใบเสร็จรับเงินให้ท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าพัก
    2.2 ชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของท่าน และออกหลักฐานการชำระเงินให้ท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันเข้าพัก กรมจะทราบข้อมูลการชำระเงินของท่าน โดยการออนไลน์กับทางธนาคาร จากนั้นเจ้าหน้าที่ของกรมจะยืนยันการจองของท่านกับระบบจองที่พัก เพื่อมิให้ระบบตัดสิทธิ์การจอง ท่านไม่จำเป็นต้องส่งโทรสารการชำระเงินมาที่กรมอีก (กรณีชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเสียค่าบริการตามที่ธนาคารกำหนด)
การเข้าพัก การของเลื่อนวันเข้าพัก/ขอเปลี่ยนที่พัก
1. ให้นำเอกสารการจองและหลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร (บมจ.ธ.กรุงไทย เท่านั้น) หรือใบเสร็จรับเงินของกรม ไปแสดงที่อุทยานแห่งชาติในวันเข้าพัก ภายในเวลา 16.30 น. หากเข้าพักไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อยืนยันการเข้าพัก และความสะดวกในการรับกุญแจและเข้าที่พัก
2. กรณีที่ผู้จองบอกยกเลิกในการจองที่พักและบริการ กรมจะไม่คืนเงินค่าตอบแทนที่พักที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ท่านสามารถขอเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยทำการจองที่พักใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ตก่อน (www.dnp.go.th) จากนั้นทำหนังสือขอเลื่อนวันเข้าพัก เรียนผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ แล้วส่งโทรสารมาที่ 0 2579 5269 การขอเลื่อนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันเข้าพักเดิม ติดต่อขอทราบผลการขอเลื่อนโทร 0 2561 0777 ต่อ 1743, 1744 นำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนไปแสดงในวันเข้าพักในกรณีที่ได้รับอนุมัติ
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในกรณีที่ความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือมีเหตุการณ์อันมิอาจจะก้าวล่วงได้ กรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้า การบอกเลิกการจอง กรมไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้จอง และจะคืนเงินที่ชำระไว้ก่อนล่วงหน้าให้กับผู้จอง
2. เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์ขอใช้ที่พักและบริการ พร้อมขอลดค่าที่พัก ต้องทำเป็นหนังสือของส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า กรณีเป็นสถาบันการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ให้คณบดีหรืออธิการบดีเป็นผู้ลงนาม (มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณา หรือพิจารณาล่าช้า แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ แล้วส่งโทรสารมาที่ 0 2579 5269 จากนั้นส่งหนังสือฉบับจริงมาทางไปรษณีย์
3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยง โฟม สารเคมี และวัตถุต้องห้ามทุกชนิดเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามประกอบอาหารในที่พัก ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ประกาศต่างๆ ของกรมและอุทยานแห่งชาติ เชื่อฟังคำสั่งและคำเตือนของเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีอำนาจทั้งจำและปรับแล้วแต่กรณี และปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของท่านเอง