ระเบียบกรมป่าไม้

ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2536

-------------------------------

 

          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้         

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536”         

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นไป         

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน         

ข้อ 4. ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากกรมป่าไม้ ให้ปฏบัติงานในหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ มีอำนาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติ ในกรณีดังต่อไปนี้ โดยมิต้องขอรับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้เป็นการเฉพาะราย         

    (1) ดัก จับ ยิง หรือฆ่าสัตว์ที่ดุร้ายและน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดได้ ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น         

    (2) นำยานพาหนะเข้าออกในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินพึงปฏิบัติ         

    (3) นำอากาศยานขึ้นลงในที่ซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้นเมื่อมีความจำเป็น         

    (4) ปิดประกาศโฆษณาข้อความ เพื่อให้ผู้มาทัศนาจรหรือพักอาศัยเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของกรมป่าไม้ ตลอดจนปิดประกาศโฆษณา ข้อความที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติด้วย         

    (5) นำเครื่องมือที่มิใช่ของทางราชการ สำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ ที่มิใช่ของทางราชการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่องานของทางราชการหรือเพื่อช่วยเหลืองานของทางราชการ         

    (6) แผ้วถางหรือเผาป่าเพื่อการป้องกันและบำรุงรักษาป่าและสัตว์ป่า หรือเพาะปลูกพันธ์ไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าหรือตัดต้นไม้ หรือขุดดิน หิน หรือปิดกั้น หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ เท่าที่จำเป็นแก่การบำรุงรักษาหรือการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ         

    (7) เก็บหา นำออกไป หรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่สัตว์ ไม้และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติในปริมาณที่ไม่เกิดนปริมาณที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดเป็นการเฉพาะราย         

    (8) เก็บหาเศษไม้ ปลายไม้หรือไม้ตายแห้ง หรือไม้ยืนต้นตายตามธรรมชาติหรือไม้ล้มขอนนอนไพร มาใช้เพื่อการซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือจัดตกแต่งที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติหรือเพื่อการปรับปรุง บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือเพื่ออำนวยความสะดวก ในการทัศนาจร หรือการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อป้องกันรักษาอุทยานแห่งชาติ หรือเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการอันเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         

    (9) ตัด หรือบั่นทอนไม้ที่สภาพกีดขวางและเป็นอันตรายแก่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นอันตรายแก่นักทัศนาจร หรือการพักอาศัย ของนักทัศนาจร ซึ่งจำเป็นต้องกระทำ เพื่อแก้ปัญหาต่อเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า         

    (10) ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดเป็นกรณีพิเศษ เพื่องานตามแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ หรือเพื่องานตามข้อ 4 (11) หรืองานดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์         

    (11) ทำทางเดินเท้าหรือทางลำเลียง โดยคำนึงถึงทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษา อุทยานแห่งชาตหรืออำนวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือให้การศึกษาแก่ประชาชน         

    (12) ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือเพื่อฟื้นฟู บำรุง ดูแลรักษา ความสะดวก ดูแลรักษาและเพาะพันธุ์ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติให้ดีขึ้น ตามนโยบายของทางราชการ         

ข้อ 5. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติในกรณีดังต่อไปนี้ได้โดยขอรับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นการเฉพาะรายก่อนปฏิบัติดังต่อไปนี้         

    (1) แปรรูปไม้ที่โค่นล้มโดยภัยธรรมชาติ หรือไม้ที่โค่นล้มลงตามธรรมชาติเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้สร้างที่พักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างหนึ่งอย่างใดตามคำสั่งเป็นหนังสือของอธิบดีกรมป่าไม้         

    (2) ปลูกบำรุงป่าในบริเวณที่ถูกบุกรุกทำลายในเขตอุทยาแห่งชาติให้ฟื้นคืนดีตามธรรมชาติ         

    (3) ทำถนนที่มีความกว้างของผิวจราจร ตามแบบที่กรมป่าไม้เห็นชอบ         

    (4) เก็บหาและนำออกไปซึ่งมูลค้างคาว หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นเป็นครั้งคราวได้         

    (5) ปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใดๆ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบที่กรมป่าไม้เห็นชอบ         

ข้อ 6. ในกรณีที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งแห่งใดประสงค์จะใช้ไม้ที่ดัดหรือบั่นทอนหรือแปรรูป ตามข้อ 4 และข้อ 5 เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทำการสำรวจประเภท ชนิด ขนาดของไม้นั้น และจัดทำบัญชี พร้อมรายละเอียดแผนการใช้ไม้ เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติเป็นรายๆ ไป         

ข้อ 7. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีอำนาจปฏิบัติการในเขตอุทยานแห่งชาติเฉพาะกรณีและเฉพาะแห่ง

ข้อ 8. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้ทำรายงานเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน ที่มีการกระทำอันเป็นปัญหาเกิดขึ้น

 

 

                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2536

                                                                                                  (ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้ั

                                                                                                    (นายผ่อง เล่งอี้)

                                                                                                      อธิบดีกรมป่าไม้

 

Best views in 800 * 600 pixels

 

| หน้าแรก | การจัดการอุทยานแห่งชาติ | โครงการพิเศษ | กฏหมายและระเบียบ | ข้อมูล / สถิต | นิทรรศการ | FAQs |

ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Email : r&i@dnp.go.th