แบบสำรวจนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการจองบ้านพักในอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบ e-service ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งกรม ฯ จักได้นำผลจากการสำรวจไปปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้เท่าได้รับความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเข้าใช้บริการในโอกาสต่อไป


โปรดเลือกที่ หรือพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการ

ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด ?
  พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด
1.* ความรวดเร็วของระบบการจอง
2.* ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ที่ระบบแสดงภายหลังการจอง/ให้ข้อมูลของท่าน

ท่านเห็นว่าบริการจองบ้านพักผ่านระบบ e-service ที่ท่านใช้อยู่ ควรต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้อย่างไร ?
1.* ความรวดเร็วของระบบการจอง ควรปรับปรุงดังนี้
2.* ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ที่ระบบแสดงภายหลังการจอง/ให้ข้อมูลของท่าน
3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)

* ในโอกาสต่อไปหากท่านต้องการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ ท่านจะเข้ามาใช้บริการจองบ้านพักผ่านระบ e-service นี้อีกหรือไม่ ?
ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำอื่น ๆ ของท่าน
ระบุตัวอักษรในภาพ

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาเพื่อตอบแบบสำรวจนี้