บรรยากาศการอบรมความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมPC ArcView 3.x


ผู้อำนวยการโครงการ นายวิชิต พัฒนโกศัย
               

               เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2548 โครงการ JoMPA ได้จัดให้มีอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ และสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3,4,5,8,12,13,14 และ16 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน GIS โดยมีผู้อำนวยการโครงการ นายวิชิต พัฒนโกศัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

 

            วิทยากรที่ให้เกียรติมาเป็นผู้อบรม  คือ     รศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอนุสรณ์ รังสิพานิชย์       นักวิชาการป่าไม้ 6ว ส่วนภูมิสารสนเทศ         สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


รศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์

นายอนุสรณ์ รังสิพานิชย์(คนยืน)

บรรยากาศการอบรมที่เป็นกันเอง

            การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตรที่ 1 เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมPC ArcView 3.x " ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การใช้แผนที่ รูปแบบของข้อมูล GIS และการใช้โปรแกรม PC ArcViews3.x ในการสืบค้นข้อมูล และการทำแผนที่จากข้อมูลที่มี เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการอบรมหลักสูตรต่อไปซึ่งจะเป็น การนำเข้า แก้ไข และการวิเคราะห์ข้อมูลGIS

 


ฝึกการใช้แผนที่

            สำหรับการอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการ JoMPA ยังมีอีก 1 หลักสูตรให้อบรมในปีนี้ คือ  "การนำเข้าและการจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC ArcView 3.x" ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2548


ผู้อบรมดูแลอย่างใกล้ชิด


ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
 โครงการจัดการพื้นที่คุมครองอย่าง

                                                                                                
สำนักงานนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทรศัพท์. 0-2940-7264 โทรสาร. 0-2940-7264 ต่อ 16
ติดต่อ Web Master