อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่ อ.เมือง จ.กระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีจุดเด่นทางด้านทิวทัศน์ใต้ทะเลที่สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด สุสานหอย 75 ล้านปี และเกาะแก่งต่างๆ

ปัญหาหลัก
          - ทรัพยากรธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
          - มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
          - ความสวยงามของปะการังถูกทำลายจากการทำประมงที่ไม่มีการควบคุม

การทำงานของโครงการฯในพื้นที่
          1.จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
          2.ทบทวนวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การจัดสัมปทาน และเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างๆ
          3.ตั้งกองทุนนำร่องการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง เพื่อการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
          4.สนับสนุนให้มีการจัดทำเขตการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
          5.จัดทำระบบการติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างเป็นระบบ
          6.จัดทำคู่มือทางเลือกการดำรงชีพการใช้ทรัพยากรธรรม ชาติอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ชาวบ้าน
 

/รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการจัดการพื้นที่คุมครองอย่าง

                                                                                                
สำนักงานนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทรศัพท์. 0-2940-7264 โทรสาร. 0-2940-7264 ต่อ 16
ติดต่อ Web Master