พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แบ่งแยกออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
 

                                           อุทยานแห่งชาติ
                                           เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
                                           เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

               ผู้ขออนุญาต สามารถดูรายละเอียดของหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น ได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ
www.dnp.go.th

                   ในการจัดหาผู้ร่วมศึกษาวิจัยที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ของหน่วยงานต่างๆ
                           ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการประสานงานด้วยตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน