:: ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี :: 

หัวหน้าศูนย์  นายเรืองยศ   ปลื้มใจ

มีภารกิจรับผิดชอบดังนี้ 

 ศึกษา วิจัย และสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน
   อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่

 สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง และประเมินสถานภาพของทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ
   ทั้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อการจัดการ ควบคุม ฟื้นฟูทรัพยากร
   และป้องกันผลที่อาจเกิดขึ้น

 ส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 ปฎิบัติงานหรือที่สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมายโดย
   จะรับผิดชอบดำเนินการในกลุ่มอุทยานแห่งชาติทางบกภาคใต้ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่

   1. อ
ุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
   2. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
   3. อุทยานแห่งชาติเขาสก
   4. อุทยานแห่งชาติคลองพนม
   5. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
   6. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
   7. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
   8. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
   9. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
   10. อุทยานแห่งชาติเขานัน
   11. อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
   12. อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
   13. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
   14. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
   15. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
   16. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
   17. อุทยานแห่งชาติบางลาง
   18. อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป

Copyright (C) 2004. National Park Research Division

ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ, สำนักอุทยานแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2561-0777 ต่อ 1723