Head
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Menu
น้ำตกเหวสุวัต
หน้าหลัก
เลือกดูข้อมูลอุทยานแห่งชาติ
โปรดเลือกระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่สนใจ
โครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   
   
   
   
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ข้อมูลทั่วไป:
     อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก อำเภอเมือง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหล่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติทุ่งแสดงหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 1,262.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 789,000 ไร่
ประวัติความเป็นมา:
     ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ให้กำหนดป่าทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดต่างๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ . ศ . 2503 กรมป่าไม้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจ และหมายแนวเขตป่าทุ่งแสลงหลวงเพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดป่าทุ่งแสลงหลวง เนื้อที่ประมาณ 801,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวงในท้องที่ตำบลวังนกนางแอ่น ตำบลชมพู ตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก และตำบลท่าผล อำเภอเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ตำบลวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ . ศ . 2506 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 80 ตอนที่ 11 ลงวันที่ 29 มกราคม พ . ศ . 2506 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ
       ต่อมากองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้มีหนังสือที่ กห 0334/137 ลงวันที่ 7 มกราคม 2514 ขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่หมู่บ้านเข็กน้อย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้งกองร้อยชาวเขาอาสาสมัคร กรมป่าไม้ จึงได้นำเสนออนุกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2514 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ . ศ . 2514 มีมติเห็นควรให้ทำการเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวให้ทางราชการทหาร ออกประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเป็นพื้นที่หวงห้ามทางราชการทหารต่อไป เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยได้มีประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 357 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ . ศ . 2515 เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงบางส่วนและกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติขึ้นใหม่ รวมเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่ม 89 ตอนที่ 190 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
     ต่อมาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้มีหนังสือที่ 49/2517 ลงวันที่ 17 เมษายน 2517 รายงานว่าตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 357 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 กำหนดให้บริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวงเป็นอุทยานแห่งชาตินั้นจากการตรวจสอบของอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าการประกาศมิได้ระบุบางตำบลที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติไว้ด้วย กรมป่าไม้จึงได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2517 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ . ศ . 2517 มีมติให้ขยายบริเวณที่ดินส่วนที่มิได้ระบุในประกาศคณะปฏิวัติให้ถูกต้อง โดยมีพระราชกฤษฎีกา ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติและกำหนดบริเวณที่ดินทุ่งแสลงหลวงในท้องที่ตำบลวังนกนางแอ่น ตำบลชมพู อำเภอหล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมือง ตำบลวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ . ศ . 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 92 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศรวมพื้นที่ 789,000 ไร่
 ลักษณะภูมิประเทศ:
     พื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้มีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่าสูง ๆ ต่ำ ๆ ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวตามทิศเหนือ - ใต้ ตอนกลางประกอบด้วย เทือกเขาสูงหลายแห่ง มีจุดสูงสุด คือ บริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,028 เมตร ทำให้บริเวณนี้ เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่ ห้วยเข็กน้อย ลำน้ำทุ้ม คลองชมภู และคลองวังทอง เป็นต้น
 ลักษณะภูมิอากาศ:
      ในระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน เป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส ฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,700 มิลลิเมตรต่อปี และในฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นมากเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว
 พรรณไม้และสัตว์ป่า:
      สภาพป่าประกอบด้วย ป่าดงดิบเขา ดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สน 2 ใบ ไม้ก่อ ยาง ตะเคียน มะม่วงป่า แดงน้ำ มะค่า สัก เก็ดแดง เก็ดดำ ประดู่ เป็นต้น และทุ่งหญ้าเป็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ่ มีสนและพันธ์ไม้ดอกขึ้นสลับอยู่ สัตว์ป่าประกอบด้วยสัตว์นานาชนิด ได้แก่ ช้าง เสือ กวาง เก้ง ลิง ค่าง หมูป่า กระต่าย และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น
 จุดเด่นที่น่าสนใจ:
     น้ำตกแก่งโสภา: เป็นน้ำตกกำเนิดจากล้ำห้วยเข็กใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงสายพิษณุโลก - หล่มสัก กม . ที่ 68 เพียง 2 กิโลเมตร เท่านั้น น้ำตกแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันดีของชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีความสวยงามตามธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก
     สะพานแขวน: ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กม . บริเวณข้างทางจะตัดผ่านป่าตลอดเส้นทางมีความร่มรื่นเหมาะแก่การสัมผัสมากที่สุด
     ทุ่งแสลงหลวง: เป็นทุ่งหญ้าแบบสวันนา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 60 กม . สภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัดผ่านป่าเบญจพรรณ จะพบสัตว์ป่าออกมาหากินตามข้างทางเป็นประจำและพันธุ์ไม้ดอกมากมาย      
     นอกจากนี้ยังมีทุ่งหญ้าแบบสวันนาสลับกับป่าสนสองใบอีก 2 แห่ง คือ ทุ่งหญ้าเมืองเลน และทุ่งโนนสนตามเส้นทางเดียวกับทางเข้าทุ่งแสลงหลวง นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ คือ ถ้ำระบ้าน วังแดง และถ้ำบ้านมุงซึ่งเป็นถ้ำหินปูน ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเช่นกัน
 สิ่งอำนวยความสะดวก:
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว ดังนี้
ลำดับ
ชื่อบ้านพัก
จำนวน
ห้องพัก/ห้องน้ำ
จำนวนคน
เข้าพัก (หลัง)
ค่าตอบแทน
บาท/คืน/หลัง
สิ่งอำนวยความสะดวก
1
บ้านมุงเมือง 1
3/2
10
2,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
2
บ้านมุงเมือง 2
1/1
5
1,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
3
บ้านมุงเมือง 3
1/1
5
1,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
4
บ้านมุงเมือง 4
1/1
5
1,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
5
บ้านมุงเมือง 5
1/1
5
1,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
6
บ้านเดียวดาย
3/2
10
2,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
7
บ้านทับตาหมี 1
2/2
12
2,400
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
8
บ้านทับตาหมี 2
2/2
12
2,400
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
9
บ้านแสลงหลวง 1
3/3
6
2,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร,
โทรทัศน์,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น
10
บ้านแสลงหลวง 2
2/4
12
2,400
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
11
บ้านแสลงหลวง 3
2/4
12
2,400
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
12
บ้านแสลงหลวง 4
3/2
10
2,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
13
บ้านแสลงหลวง 5
3/3
9
2,000
มีเครื่องนอน, โต๊ะอาหาร
14
สถานที่กลางเต้นท์
-
-
30 บาท/คน/คืน
นำเต็นท์และเครื่องนอนไปเอง

  หมายเหตุ: หากปรากฎว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 10 บาท/คน/คืน สำหรับที่พักลำดับที่ 1-8, 10-13 และอัตราคนละ 150 บาท/คน/คืน สำหรับที่พักลำดับที่ 9 โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่น ๆ เพิ่มอีก

ลำดับ
ประเภทกิจกรรม
จำนวน
(คน)
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
หมายเหตุ
1
ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
50
1,000/ครั้ง/วัน
มีเครื่องเสียง, เครื่องฉายสไลด์,
โต๊ะ, เก้าอี้
2
ห้องประชุมที่หนองแม่นา
30
600/ครั้ง/วัน
มีเครื่องฉายสไลด์, เก้าอี้ 40 ตัว


Copyright © 2005 National Park Wildlife and Plant Conservation Department