แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง......

       แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

       (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

       ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว และกลุ่มป่าตะวันออก  สถิตินักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติโดยรูปแบบการท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบบแวะชม เช้า-เย็น และพักในอุทยานแห่งชาติซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสถิติ.......

       สถิตินักท่องเที่ยว  การศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

การศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมี 2 ลักษณะ คือ การศึกษาวิจัยโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ และการศึกษาวิจัยโดยบุคคลภายนอก ในการเข้าวิจัยต้องขออนุญาตศึกษาวิจัย.......

       แบบฟอร์มการขออนุญาตเข้าไปศึกษาวิจัย  เรื่องน่าอ่าน - สาระน่ารู้

       เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติมีประโยชน์อย่างไรปะการัง

       ปะการัง [Thai Version] - [English Version]


Visitor :: 

Copyright (C) 2004. Naional Park Research Division

ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ, สำนักอุทยานแห่งชาติ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์์ 0-2561-0777 ต่อ 1723