การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
E-Auction

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

1. ใส่ชื่อหน่วยงานที่ท่านต้องการค้นหา ในช่อง ตามหมายเลข 1

2. กด "ค้นหา" ตามหมายเลข 2

ตกลง