กล้วยอีเห็น
ชื่อ :กล้วยอีเห็น
ชื่อภาษาอังกฤษ :Uvaria dac Pierre ex Finet & Gagnep.
วงศ์ :ANNONACEAE
รายละเอียด :เป็นไม้เถ้าเนื้อแข็ง ผลเมื่อแก่สีเหลือง ออกดอกเดือน มกราคม - เมษายน พบในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งภาคตะวันออกและภาคใต้ย้อนกลับ