เงื่อนไขและระเบียบในการใช้ห้องประชุม

1.กรณีไม่ทราบขั้นตอนกรุณาอ่านคู่มือ >> การจองและยกเลิกการขอใช้ห้องประชุมระบบออนไลน์
2.ผู้ขอใช้จะต้องตรวจสอบข้อมูลการจองทั้งก่อนและหลังการจองทุกครั้ง (ปฏิทิน)
3.การจองเพื่อใช้ห้องประชุมจะต้องเป็นไปตามวันเวลาที่ใช้จริงเท่านั้น
4.กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการใช้ห้องประชุมผู้ขอใช้จะต้องทำการยกเลิกข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ทันที

5.กรณีต้องการจัดเตรียมสถานที่เช่น จัดโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะบรรยาย หรือทดสอบโสตทัศนูปกรณ์ เป็นการล่วงหน้าโปรดระบุในช่องหมายเหตุ และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลา ก่อนใช้งานห้องประชุม 1 วัน
6.ผู้ขอใช้จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง เช่นโน็ตบุค สื่อที่ใช้นำเสนอ หรืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกเสียง เป็นต้น
7.หากมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างจากเดิม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ขอใช้จะต้องจัดเจ้าหน้าที่สำหรับขนย้ายและให้จัดเก็บเข้าที่เดิมหลังเสร็จสิ้นการใช้ห้องประชุมทุกครั้ง
8.ผุ้ขอใช้จะต้องช่วยรักษาความสะอาดภายในห้องประชุม และในกรณีต้องติดป้ายข้อความใดๆ จะต้องปลดออกให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการใช้
9.เจ้าหน้าที่จะเปิดระบบเครื่องปรับอากาศก่อนถึงกำหนดในการใช้งาน 30 นาที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล
10.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการห้องประชุม โปรดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจทุกครั้ง >>ดาวน์โหลด หรือขอรับแบบได้ที่ผู้ควบคุมห้อง

หมายเหตุ
กรณีวันเวลาที่ต้องการใช้ห้องและไม่ว่างหรือขนาดของห้องประชุมไม่เหมาะกับจำนวนผู้เข้าร่วม สามารถติดต่อห้องประชุมอื่นได้ดังนี้
1.ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกริต สามะพุทธิ ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โทร. 1414
2.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปลอดประสพ ผู้รับผิดชอบ : สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า โทร. 1314
3.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์ปฎิบัติการป่าไม้ ผู้รับผิดชอบ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร.1624
4.ห้องประขุม1 อาคารเทียมคมกฤส ผู้รับผิดชอบ : กรมป่าไม้ โทร. 5185

หากท่านยอมในเงื่อนไขและระเบียบการใช้ห้องประชุมแล้วกรุณากดปุ่ม "ต่อไป"