ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ  

 

 
ภาพรวมผลการใช้จ่ายเงินประจำปีตามผลผลิต-กิจกรรมงาน/โครงการ
ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีตามผลผลิต-กิจกรรมงาน/โครงการ แยกตามหน่วยงาน
ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีตามผลผลิต-กิจกรรมงาน/โครงการ ระบุหน่วยงาน
ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีตามผลผลิต-กิจกรรมงาน/โครงการ แยกตามงบประมาณ
 
username :
password :
 
สถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค.2560