ส่วนติดตามประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
       
  ส่วนติดตามประเมินผล   รับผิดชอบ    
    1) กำหนดรูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน
  2) จัดทำรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน  เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด
  3) ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 
     เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
  4) พิจารณางบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินการในกิจกรรม/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
  5) จัดทำแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดลงทุน
6) จัดทำรายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
7) ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และผู้ตรวจราชการกรม
       
 
   
     
 
 
     
  คู่มือการจัดทำรายงาน ประจำปี 2561  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
      (ระดับสำนัก/กอง : สำนักแผนงานและสารสนเทศ)  
    รายงาน อส.301-302-303 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                 คลิกเพื่อดู  
               
         
 
   

กลับหน้าหลักสำนักแผนงานและสารสนเทศ