เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
    พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด   

ข้อมูลในภาพรวมพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
        
        1. ประชากร จำนวน 5,254,150 คน
          2. พื้นที่จังหวัด  26,780,299 ไร่
          3. ป่าสงวนแห่งชาติ 76 แห่ง พื้นที่ 7,927,814  ไร่
          4. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่ 4,170,745 ไร่
          5. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 1,890,960 ไร่ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์)
          6. พื้นที่สวนป่า/ โครงการ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำ นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 1,579,562 ไร่
          7. พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 5) + พื้นที่ปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 6) เท่ากับ 3,470,522 ไร่

 จังหวัดขอนแก่น

          1. ประชากร จำนวน 1,601,445 คน
          2. พื้นที่จังหวัด         6,803,744 ไร่
          3. ป่าสงวนแห่งชาติ 22 ป่า พื้นที่ 1,697,520 ไร่
          4. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่ 431,395 ไร่
          5. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 483,789 ไร่ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์)
          6. พื้นที่สวนป่า/ โครงการ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำ นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 296,493 ไร่
          7. พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 5) + พื้นที่ปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 6) เท่ากับ 780,282 ไร่

จังหวัดเลย

          1. ประชากร จำนวน 579,461 คน
          2. พื้นที่จังหวัด         7,140,382 ไร่
          3. ป่าสงวนแห่งชาติ 20 ป่า พื้นที่ 4,352,103 ไร่
          4. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่ 3,454,190 ไร่
          5. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 1,217,480 ไร่ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์)
          6. พื้นที่สวนป่า/ โครงการ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำ นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 820,074 ไร่
          7. พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 5) + พื้นที่ปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 6) เท่ากับ 2,037,554 ไร่

จังหวัดกาฬสินธุ์

       1. ประชากร จำนวน 941,848 คน
          2. พื้นที่จังหวัด         4,341,716 ไร่
          3. ป่าสงวนแห่งชาติ 14 ป่า พื้นที่ 1,144,572 ไร่
          4. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่ 252,461 ไร่
          5. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 146,355 ไร่ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์)
          6. พื้นที่สวนป่า/ โครงการ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำ นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 400,404 ไร่
          7. พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 5) + พื้นที่ปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 6) เท่ากับ 546,759 ไร่

จังหวัดมหาสารคาม

       1. ประชากร จำนวน 875,385 คน
          2. พื้นที่จังหวัด         3,307,302 ไร่
          3. ป่าสงวนแห่งชาติ 10 ป่า พื้นที่ 254,312.3 ไร่
          4. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่  -  ไร่
          5. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 897 ไร่ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์)
          6. พื้นที่สวนป่า/ โครงการ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำ นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 58,509 ไร่
          7. พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 5) + พื้นที่ปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 6) เท่ากับ 59,406 ไร่

 จังหวัดร้อยเอ็ด

       1. ประชากร จำนวน 1,256,011 คน
          2. พื้นที่จังหวัด         5,187,155 ไร่
          3. ป่าสงวนแห่งชาติ 10 ป่า พื้นที่ 479,307 ไร่
          4. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่ 32,699 ไร่
          5. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 42,439 ไร่ (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกชาติ สวนพฤกษศาสตร์)
          6. พื้นที่สวนป่า/ โครงการ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำ นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 4,082 ไร่
          7. พื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 5) + พื้นที่ปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ข้อ 6) เท่ากับ 46,521 ไร่
Welcome to website Protected Aria Regional Office 8