โครงสร้างผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

นายบรรลือ ต.วัฒนผล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

นายสมัคร หลงกุล

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ

นายศุภชัย ดลประสิทธิ์

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายกมล จิตรศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นายพนม

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

นายประภาส พรมเฮือง

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

Welcome to website Protected Aria Regional Office 8