สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เดิมคือ สำนันป่าไม้เขตขอนแก่น ซึ่ งจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2495 สำนักงานเมื่อเริ่มตั้งครั้งแรกได้เช่าบ้านนางเพ็กจุง เมืองนาค บ้านเลขที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมา นายอารยะ ศาสตราคม ซึ่งดำรงตำแหน่งป่าไม้เขตในขณะนั้น ได้ของบประมาณจากกรมป่าไม้ มาจัดสร้างสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบชั้นเดียวซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และใช้เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่น มายาวนานกว่า 30 ปี และมีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ต่อมานายสุกิตติ์ จีรพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งป่าไม้เขตขอนแก่นในขณะนั้น ได้ของบประมาณจากกรมป่าไม้เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่บริเวณ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน

           สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 เป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มาดำเนินงานวิชาการตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
          1. จัดทำแผนบริหารจัดการในเขตอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม
          2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฏหมายป่าไม้ และงานตามกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          3. สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้
องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
Welcome to website Protected Aria Regional Office 8