หน้าหลัก   |   ประวัติสำนักงาน  โครงสร้าง    หน่วยงานในสังกัด    จัดซื้อจัดจ้าง |  หนังสือเวียนสำนัก

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

 
แบบฟอร์มงานการเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มงานธุรการทั่ว ๆไป
  แบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการฯ           
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร           ใบปะหน้า   แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน
  เอกสารประกอบการขอเบิกเงินยืมราชการ ใบลาพักผ่อน(PDF)       ใบลาพักผ่อน(WORD)
  เอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจส่วนตัว  
  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
  เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้สอยและค่าวัสดุ คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คำขอมีบัตรประจำตัวของลูกจ้างประจำ
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  แบบเบิกค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(PDF.)    แบบเบิกค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(Word)   สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือน
  แบบเบิกค่าใช้สอยและวัสดุ(PDF.)     แบบเบิกค่าใช้สอยและวัสดุ(Word.)    ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ของกองฝึกอบรม กรมอุทยานฯ 
  แบบขอยืมเงินราชการ(PDF.)    แบบขอยืมเงินราชการ(Word.)    หนังสือรับรองผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)(หน้า-หลัง)
 
    แบบฟอร์มขอบอกเลิกสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมา
 
แบบฟอร์มด้านป่าไม้
แบบฟอร์มของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ
  แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ (06/02/2551) หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา(ล.ย.03)(17/03/2551)
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาต
แบบขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า(23/01/2552)
  แบบรายงานการจับกุมช้าง ซากและผลิตภัณฑ์จากช้าง