วันที่ 24 ธ.ค.59 เวลา 8.30-16.30 น.
นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.1 พร้อมด้วย
นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุยานฯ  
นายบุญเชิด เจริญสุข หน.อช.ตาพระยา
ตรวจสอบสถานที่จัดตั้งสถานีฯไฟป่าแห่งใหม่
โดยมีนายชำนาญ นิลเลิศ หน.สถานีฯร่วมตรวจสอบ
และตรวจติดตามการทำแนวกันไฟ

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 23  ธันวาคม  2559 
เวลา 8.30-16.30 น.
สถานีควบคุมไฟป่าสระแก้ว
รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่า จากนายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.1

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สบอ 1 จัดการเสวนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมี นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า เป็นประธานในพิธี
ณ อุทยานฯ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

อ่านต่อ...


คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ทุกๆ
วันพุธ เวลา 15.00 น. -16.30 น.
ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของ
ส่วนราชการต่างๆ โดยให้เริ่มปฏิบัติ
ตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายของบุคลากร
ในสังกัด ณ ลานกิจกรรม สบอ (ปจ)
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก

 

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30  นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม MODIS Terra/Aqua พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ปาปะ ทา รอง ออส. โดยมีนายศิริ อัคคะอัคร ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวรายงานการประชุม โดยมี ผู้บริหาร ขรก. จนท. ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ

อ่านต่อ..

วันที่ 16 พ.ย 59 เวลา 08.30 น.
สถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีรับการตรวจเยี่ยม
และติดตามงานตามผลการปฎิบัติงาน
จากนายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ
ผอ.ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายปฎิบัติการ
โดยมีนายวัชระ ตันบรรลือสุข
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ...

 

วันที่ 15 พ.ย 59 เวลา 09.00 น.
สถานีควบคุมไฟป่าสระแก้วรับการตรวจเยี่ยม
และติดตามงานตามผลการปฎิบัติงาน
จากนายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ
ผอ.ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
พร้อมเจ้าหน้าฝ่ายปฎิบัติการ
โดยมีนายอร่าม ทัพหิรัญ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสระแก้วให้การต้อนรับ

 

อ่านต่อ...

วันที่ 24 ต.ค.59 เวลา 15.52 น. ที่ วัดสง่างาม
 อ.เมือง  เจ้าภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาท
สมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี ทสจ.ปราจีนบุรี ผอ.สำนักน้ำภาค ผอ.สำนักฯป่าไม้ พร้อมผอ.ส่วน หน.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทส.เข้าร่วมงานฯ

อ่านต่อ...

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. สบอ.1 (ปจ.) ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดหัวเขา ต.บ้านพระ อ.เมืองจ.ปราจีนบุรีโดยมีเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์ ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/หน.กลุ่ม ข้าราชการ พนักงาน สอบ1ปจ.ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้จำนวน 13 ต้น พร้อมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล/ สังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.45 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดประชุม morning brif มีผอ.ส่วน/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 (ศาลากลางเก่า)

อ่านต่อ...

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษฺ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เข้าร่วม ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และบริเวณหน้าห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

อ่านต่อ...

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น จัดประชุมประจำเดือน  นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 เป็นประธานการ ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม หน.โครงการฯ หน.สวนป่าฯ หน.สถานีฯ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ได้ต่อสัญญา
จ้างพนักงานราชการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ผอ.ส่วนทุกส่วน และหน.กลุ่มทุกกลุ่ม ได้ให้โอวาทแก่พนักงาน
ราชการที่มาต่อสัญญาในวันนี้

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ร่วมประชุมสภากาแฟ Morning Brief ณ.มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

 

 

 

อ่านต่อ..

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม morning briefณ ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

 

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมผู้อำนวยการ ส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 12 สิงหาคม. 2559 เวลา 11.30 น.  ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ได้บำรุง รักษาต้นพะยูง ที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2556  และได้ปลูกต้นพะยูง 1 ต้น เนื่องในวันแม่แห่ง ชาติ 12 ส.ค. 2559 หน้าที่ทำการสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการ

 

 

อ่านต่อ..

วันที่12 สิงหาคม.2559 เวลา 7.00น ผอ.สบอ.1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร พร้อม ด้วย ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.1 ร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 9 สิงหาคม. 2559 เวลา 08.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ,ผอ.ส่วนอนุรักษ์ สัตว์ป่า,ผอ.ส่วนประสานความร่วม มือฯ,หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ,หัวหน้าหน่วย งานภาคสนาม ข้าราชการ พนักงาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ดำเนินการ ตามโครงการปลูกต้นปีบ ไม้ดอกประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในบริเวณศาสนสถาน 9 วัด

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เพื่อชี้แจงรับมอบนโยบาย ของ รมต กระทรวงทรัพย ฯ และอธิบดีอส. รวมทั้งติดตามงาน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบรี)  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สวดมนต์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ  (12 สิงหาคม 2559) ณ วัดหลวงปรีชากูล  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

อ่านต่อ..

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) ผอ.สฟป.,ผอ.สอป.,ผอ.สสป.,ผอ.สฟอ. หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ และพนักงาน สบอ.1 (ปจ.) ร่วมปลูกต้นปีบ ตามโครงการปลูกต้นปีบ ไม้ดอกประจำจังหวัดปราจีนบุรี


 

 

อ่านต่อ..

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม เวลา 08.00 น.
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี)
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน สบอ.1(ปราจีนบุรี)
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นปีบ ไม้ดอกประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี ในบริเวณศาสนสถาน 9 วัด
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดบางคาง และวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดำเนินการปลูกต้นปีบและถวายผ้าป่า

 

อ่านต่อ..

วันที่15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.
รอง. ผวจ.นครนายก ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา
5 ธันวาคม 2559 รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ จ.นครนายก

 

อ่านต่อ..

วันที่14 กรกฎาคม.2559 เวลา13.00 น. คณะ
สบอ.1(ปจ.) โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 ผอ.สอป. ผอ.สสป. ผอ.สปฟ. ผอ.สฟอ.ร่วมกับ คณะ อบจ.ปจ. โดยนายกอบจ.ปจ.นางบังอร วิลาวัณห์ และคณะครู นักเรียนรร.ในสังกัดอบจ.ปจ. รวมกันกว่า 200 คน ร่วมกันสร้างฝายประชารัฐ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการสร้าง
ฝายประชารัฐของสบอ.1(ปจ) บริเวณห้วยบ้าน
หนองข่า ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปจ.
จำนวนทั้งสิ้น 17 ฝาย

อ่านต่อ..

 

 

 

อ่านต่อ..

 

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 28 มิถุนายน.2559 เวลา 09.30น. นาย อุกริช พึ่งโสภา ผวจ.ปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดโครงการฝายประชารัฐเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9  มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 .

 

อ่านต่อ..

วันที่ 23 มิถุนายน.2559 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร)  ผอ.สพร. ผอ.สสป. ผอ.สฟป. ผอ.สปป.  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  สบอ.1(ปราจีนบุรี) ต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการเดิน ทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ  อ่างเก็บน้ำพระปรง อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

อ่านต่อ..

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 หน.อช.ปางสีดา พร้อมด้วย ผช.คมสันฯ ผช.ว่าที่ร้อยโท วรเดชฯ และเจ้าหน้าที่ อช.ปางสีดา ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ภายใต้การอำนวยการของ ผอ.สบอ.1 และร่วมให้การต้อนรับของ หน.ส่วนราชการ สังกัด สบอ.1 และอื่นๆ หน.หน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ผวจ.ปราจีนบุรี และ ผวจ.สระแก้ว ทหาร ตำรวจ 

 

อ่านต่อ..

 

 

วันที่ 9 มิถุนายน. 2559 เวลา11.00 น
ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี  และผอ.ส่วนทุกส่วน
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด
เข้าร่วมพิธีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนพรรษา 7รอบ 12ส.ค 59 โดยจ.ปราจีนบุรี
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลาง (ใหม่) จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านต่อ...

 

วันที่ 9 มิถุนายน. 2559 เวลา 07.30 น ผอ.สบอ.1 ปราจีนบุรี ผอ.สฟป ผอ.สสป พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราช สมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7รอบ 12ส.ค 59 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 จ.ปราจีนบุรี

 

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ประชุมสภากาแฟ ณ.ห้องมุมสร้างสรรค์ สบอ.1 ปราจีนบุรี

 

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 8.30 น. ผอ.สบอ.1
และผอ. ส่วน/ กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน
วันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2599 "ประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ในใจคนณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

 

อ่านต่อ..

วันที่  26 พ.ค.  59  เวลา 08.00 น.
สถานีควบคุมไฟป่านครนายก ร่วมพัฒนา
โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข
จังหวัดนครนายก ณ.คลองห้วยทราย
 อ.เมือง  จ.นครนายก

 

 

อ่านต่อ..

วันที่ 25 พ.ค.2559 เวลา 09.00 น.  
สถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี  ร่วมประชาสัมพันธ์
ด้านไฟป่ากับกำลังทหารชุดปฎิบัติการดับไฟป่า
ค่ายจักรพงษ์  จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.00  น.
ผอ.สฟป.ปราจีนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 มีประชาชน
และหน่วยงานฯ เข้าร่วมงาน
ณ  สถานีควบคุมไฟป่านครนายก

 

 

อ่านต่อ...

วันที่  22 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.00 น.
นายอร่าม  ทัพหิรัญ  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า
นครยานก  เข้าร่วมประชุมสัมมนา
"การขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศไทย
แบบบูรณาการ "ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
ณ ศาลากลางจ.นครนายก

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 20 เมษายน 2559 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1(ปราจีนบุรี) ร่วมรดน้ำขอพรจากผอ.สำนักฯ (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ในบรรยากาศสดชื่น สนุกสนาน เป็นกันเอง เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)

 

 

อ่านต่อ...

(1) (2) (3)