วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.
สถานีควบคุมไฟป่านครนายก ร่วมจัดนิทรรศการ
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี2560
และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ณ.หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.
สถานีควบคุมไฟป่านครนายก
ร่วมงานประชาชนจิตอาสา จังหวัดนครนายก
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
บริเวณ หน้าห้างบิ๊กวันถึงเขื่อนขุนด่านปราการชล
โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
อ.เมือง จ.นครนายก

 

อ่านต่อ...

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.
สถานีควบคุมไฟป่านครนายก
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องไฟป่าในงาน
วันคุ้มครองสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สถานีควบคุมไฟป่านครนายก
เจ้าหน้าที่สถานีฯร่วมกิจกรรมชุมชน
สู่ห้องเรียน ให้ความรู้เรื่องไฟป่าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ.โรงเรียนอนุบาลคุณากร(จปร.)
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2560สถานีควบคุมไฟป่านครนายก
เวลา 08.00 น  เจ้าหน้าที่ บ.ชินรัช โพร์เทคเตอร์
จำกัด  จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ลดปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน บริเวณ เขาแก้ว
ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 14 ธันวาคม 2560  สถานีควบคุมไฟป่า
นครนายกเจ้าหน้าที่สถานีฯออกประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องไฟป่า การป้องกัน การใช้อุปกรณ์
ดับไฟป่าและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ต.เขาพระ
 อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 14 ธันวาคม 2560  สถานีควบคุมไฟป่าสระแก้ว
ให้การศึกษาความรู้เรื่องไฟป่าแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกไพล และลาดตระเวนตรวจ
ปราบปรามการลักลอบเผาป่า ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สถานีควบคุมไฟป่าสระแก้ว ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า
บ้านโคคลาน ม.1 บ้านซับม่วง ม.2 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2560  เวลา 7.00-16.30 น.
สถานีควบคุมไฟป่าสระแก้ว
ประชุมชี้แจงราษฎรกรณีจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์โคกสูง
ณ บ้านสองพี่น้อง ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้

 

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.  
สถานีควบคุมไฟป่านครนายก
เจ้าหน้าที่สถานีฯออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่อง  การป้องกันไฟป่าและวิธีการใช้
อุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่นักเรียนโรงเรียน
วัดคีรีวัน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก

 

 

 

อ่านต่อ...

วัน 28 พฤศจิกายน. 2560 เวลา 9.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วน/กลุ่ม ประชุม Morning brief
ปรึกษาข้อราชการและเตรียมความพร้อมต้อนรับ
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ณ.มุมสร้างสรรค์ สบอ.1

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 23  ธันวาคม  2559 
เวลา 8.30-16.30 น.
สถานีควบคุมไฟป่าสระแก้ว
รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่า จากนายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สบอ.1

 

 

 

อ่านต่อ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สบอ 1 จัดการเสวนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมี นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า เป็นประธานในพิธี
ณ อุทยานฯ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

อ่านต่อ...

 

 

 

 

 

ข้อมูล HOTSPOT