หน้าแรก
โครงสร้าง
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากร
พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ
หน่วยงานภาคสนาม
ติดต่อเรา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สลิปเงินเดือน
ส่วนการคลัง
ระบบสารสนเทศภายใน อส.
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
DNP MAIL
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

... เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. หัวหน้าโครงการ
ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้บ้านวังขอนแดง และ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้มาร่วมประชุมประชาคม เพื่อ

...อ่านต่อ

... เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่จาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดยนายพีระ พันธุ์พิจิตร
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้มา

...อ่านต่อ

... เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาตรี
ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้มา
ตรวจติดตามผมการปฏิบัติงานของสวนป่าหนองตะเคียน (ปจ.๓๑)

...อ่านต่อ

... เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาตรี
ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้มา
ตรวจติดตามผมการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

...อ่านต่อ

... เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาตรี
ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงาน สบอ.๑ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์

...อ่านต่อ

 
web tracker