วิสัยทัศน์ บริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วม เพื่ออำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน